Regulamin
korzystania ze stanicy polskiego związku wędkarskiego w borzygniewie

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Stanica Wędkarska Polskiego Związku Wędkarskiego w Borzygniewie (zwana dalej „Stanicą PZW” lub „Stanicą”) jest obiektem ogólnodostępnym i stanowi własność Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg we Wrocławiu (zwanego dalej „PZW”).

2.  Stanica PZW położona jest w Borzygniewie na północnym brzegu zbiornika Mietków.

3.  Za prowadzenie Stanicy odpowiada pracownik wyznaczony przez PZW.

4.  PZW nie odpowiada za mienie pozostawione na terenie Stanicy.

 

§ 2

Zasady korzystania ze Stanicy PZW

1.    Stanica składa się z czterech domków drewnianych, pola biwakowego z zapleczem sanitarnym, stanowiska do czyszczenia ryb oraz stanowiska na ognisko.

2.    Osoby korzystające z infrastruktury Stanicy zobowiązane są użytkować ją zgodnie z jej przeznaczeniem i z zachowaniem należytej ostrożności. W przypadku powstania jakichkolwiek szkód na terenie Stanicy użytkownicy odpowiadają na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3.    Użytkownicy Stanicy zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o porządek – w szczególności do segregowania odpadów zgodnie ze wskazówkami pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 3.

4.    Osoby przebywające w Stanicy zobowiązane są do zachowania niezbędnej higieny i przestrzegania norm sanitarnych.

5.    Osoby korzystające ze Stanicy zobowiązane są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i powszechnie przyjętych norm obyczajowych.

6.    Ze Stanicy mogą korzystać osoby indywidualnie oraz grupy zorganizowane. Grupy zorganizowane powyżej 6 osób mogą korzystać ze Stanicy za uprzednią zgodą pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 3.

7.    Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze Stanicy wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

8.    Parkowanie, czyszczenie ryb i palenie ogniska/grilla są dopuszczalne wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

9.    Drewno na opał nie może być pozyskiwane z pobliskiego lasu.

10.  W przypadku wcześniejszej rezerwacji domku osoba rezerwująca zobowiązana jest do uiszczenia zadatku w wysokości 30% i jego opłacenia w terminie 7 dni od dnia dokonania rezerwacji. Brak wpłaty w terminie oznacza automatyczne anulowanie rezerwacji.

 

§ 3

Postanowienia porządkowe

1.    Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawuje pracownik określony w § 1 ust. 3, który uprawniony jest do wydawania użytkownikom Stanicy wiążących decyzji.

2.    Zwierzęta wprowadzone na teren Stanicy muszą przebywać pod ścisłym nadzorem osoby pełnoletniej, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających wyrządzenie jakichkolwiek szkód materialnych lub szkód na osobie i innym zwierzęciu niż wyżej wymienione. Właściciele zwierząt zobowiązani są sprzątać po swoich podopiecznych.

3.    Wszelkie poczynione lub zauważone szkody i zniszczenia należy niezwłocznie zgłaszać do pracownika określonego w § 1 ust. 3.

4.    Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00.

5.    Na terenie Stanicy zabrania się:

a.    palenia papierosów i e-papierosów, a także wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,

b.    używania urządzeń elektrycznych i gazowych – w szczególności grzewczych – z wyjątkiem drobnego sprzętu tj. suszarki do włosów, ładowarki do telefonów,

c.     niszczenia roślinności,

d.    mycia samochodów, przyczep i innych pojazdów

e.    obowiazuje całkowity zakaz używania otwartego ognia i środków pirotechnicznych.

6.    Namioty i przyczepy powinny być wyposażone w gaśnice.

7.    Kuchnie w domkach są dostępne wyłącznie dla ich użytkowników.

8.    Osoby, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu albo decyzji, o których mowa w § 3 ust. 1, mogą zostać usunięte z terenu Stanicy w trybie natychmiastowym bez prawa do zwrotu uiszczonych przez nich opłat.

9.    Kara za nieuzasadnione użycie gaśnicy proszkowej typu A, B, C i F, w tym za ściągnięcie plomby z gaśnicy, będącej na wyposażeniu domków lub wypożyczalni sprzętu wodnego wynosi 1000 zł. Gdy gaśnica w sposób nieuzasadniony zostanie użyta w domku i domek będzie wymagał sprzątania specjalistycznego kwota kary wynosi 3000 zł.

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1.    Osoby korzystające ze Stanicy uiszczają opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym u pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2.    Niniejszy regulamin stanowi akt, do przestrzegania którego zobowiązani są wszyscy użytkownicy Stanicy. Korzystanie ze Stanicy równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

3.    Użytkownicy Stanicy zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu niezwłocznie po przybyciu na teren Stanicy.

4.    Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.

5.    Wszelkie uwagi i skargi należy kierować pisemnie do PZW na adres:

Polski Związek Wędkarski

Okręg we Wrocławiu

ul. Kazimierza Wielkiego 65

50-077 Wrocław

e-mail: sekretariat@pzw.wrocław.pl

 

 

Załączniki do regulaminu:

1.    Regulamin najmu domków.

2.    Regulamin pola kempingowo-namiotowego.

3.    Regulamin wypożyczalni sprzętu wodnego.

REGULAMIN NAJMU DOMKÓW

1.    Do korzystania z domków uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane przez obsługę PZW.

2.    Domki może użytkować maksymalnie 4, 6 lub 12 osób – w zależności od ilości przewidzianych miejsc noclegowych. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób (bez ich uprzedniego zgłoszenia przez Najemcę) PZW Okręg we Wrocławiu (zwany dalej „Wynajmującym”) może wypowiedzieć najem w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu jakichkolwiek opłat uiszczonych przez Najemcę oraz naliczyć dodatkową opłatę w kwocie 100,00 zł za każdą osobę przebywająca w domku ponad ilość osób zgłoszonych.

3.    Najemca nie jest uprawniony do podnajmu domku ani do oddawania go do używania na podstawie jakiegokolwiek innego stosunku niż najem.

4.    Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

5.    Podczas zameldowania Wynajmujący pobiera od Najemcy kaucję gotówkową w kwocie 200,00 zł na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja zwracana jest w momencie wymeldowania.

6.    Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach, za zgodą Wynajmującego, powyższe godziny mogą ulec zmianie.

7.    Godziny zameldowania i wymeldowania są stałe (zameldowanie od 14.00 do 20.00, wymeldowanie od 8.00 do 11.00). W przypadku chęci przyjazdu lub wyjazdu z terenu Stanicy poza ustalonymi godzinami konieczne jest wcześniejsze poinformowanie obsługi obiektu.

8.    Opłata za najem podlega uiszczeniu za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty.

9.    W sytuacji skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, niezależnego od Wynajmującego, płatność za niewykorzystany pobyt nie podlega zwrotowi.

10.  W przypadku rezygnacji przez Najemcę z zarezerwowanego domku zadatek, bez względu na przyczynę rezygnacji, podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego.

11.  Domki są przekazywane Najemcom i odbierane przez obsługę obiektu. Najemcy proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

12.  Domki oddawane są Najemcom wysprzątane i takie należy pozostawić je po zakończeniu pobytu – w przeciwnym wypadku Wynajmujący może obciążyć Najemcę opłatą za sprzątanie i potrącić ją z zatrzymanej kaucji bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. Najemcy wyrzucają śmieci we własnym zakresie.

13.  W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Najemcy proszony jest o ich zgłaszanie do obsługi.

14.  Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania najmu.

15.  W przypadku spowodowania jakichkolwiek szkód materialnych Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania obsługi celem dokonania odpowiednich napraw i zabezpieczenia mienia przed dalszymi szkodami. Najemca zobowiązany jest do wyrównania kosztów naprawy najpóźniej w dniu wyjazdu.

16.  Za zgubienie albo zniszczenie klucza do domku lub szlabanu Wynajmujący nalicza opłatę w wysokości 50,00 zł za 1 sztukę.

17.  W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

18.  Wynajmujący uprawniony jest do naliczenia kary za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu w wysokości 300,00 zł za każdorazowe naruszenie.

19.  Zabrania się ładowania aut elektrycznych z instalacji w domkach. Ładowanie możliwe jest w zewnętrznych skrzynkach na polu kempingowym po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru ładowania obsłudze. Opłaty za ładowanie pobierane będą zgodnie z aktualnym cennikiem ustalonym przez PZW, dostępnym u obsługi obiektu.

20.  Użytkownicy domów zobowiązani są do zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa podczas grillowania. Z uwagi na drewnianą konstrukcję domków grilla należy rozpalać z dala od domku oraz tarasów.

21.  W sezonie zimowym opłata całościowa za najem obejmuje jedną taczkę drewna do kominika wydawanego po przybyciu do domku. Dodatkowe drewno może zostać zakupione przez Najemcę za cenę określoną w cenniku ustalonym przez PZW (dostępnym u obsługi obiektu).

22.  W związku z zasadami ochrony przeciwpożarowej drewno, o którym mowa punkcie 21 przechowywane jest na tarasach zewnętrznych domków. Zakazuje się wnoszenia go do domku i składowania w okolicach kominka. W kominku drewno rozpalać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

23.  Obsługa zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez użytkowników nie respektujących obowiązujących regulaminów – w szczególności zakłócających w rażący sposób wypoczynek sąsiadom, palenia wewnątrz domków oraz nieprzestrzegania zasad korzystania z obiektu.

24. Rezerwacja domku równoznaczna jest w akceptacją treści niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego stosowania.

REGULAMIN POLA KAMPINGOWO-NAMIOTOWEGO

1.    Przybywający na pole kampingowo-namiotowe w godzinach pracy obiektu zobowiązani są do niezwłocznego zgłoszenia swojego pobytu i uregulowania z góry stosownych opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2.    Przybywający poza godzinami pracy zobowiązani są do uiszczenia opłat i zgłoszenia pobytu najpóźniej w następnym dniu w godzinach pracy obiektu.

3.    Do korzystania z obiektu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane przez obsługę PZW. W przypadku przyjęcia gości należy o tym fakcie poinformować obsługę najpóźniej w momencie wejścia gości na ośrodek oraz uiścić związane z tym opłaty.

4.    Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12.00 i kończy o godzinie 12.00 następnego dnia. W przypadku przyjazdu lub wyjazdu poza tymi godzinami doliczana jest połowa doby.

5.    Dokonanie pełnej rezerwacji parceli następuje po opłaceniu zadatku w wysokości 50% jednomiesięcznej ceny postoju. Zadatek nie jest zwracany w przypadku rezygnacji z przyczyn innych niż leżące po stronie PZW.

6.    Miejsce ustawienia przyczepy kempingowej, namiotu, kampera wyznacza obsługa Stanicy. Zabrania się zmiany stanowiska kempingowego przez gościa bez uprzedniego pozwolenia wydanego przez personel obiektu.

7.    Na polu kampingowo-namiotowym nie ma możliwości parkowania samochodu. Wjazd możliwy jest tylko na czas ustawienia przyczepy lub namiotu oraz ich rozładunku. Po tym czasie samochód należy odstawić na parking znajdujący się przed polem.

8.    Każdy osoba chcąca podłączyć się do mediów zobowiązana jest do posiadania własnych przewodów (prąd, woda). W przypadku postoju bez podłączenia i korzystania z mediów nie objętych licznikami naliczana będzie opłata ryczałtowa według obowiązującego cennika.

9.    Podłączenia do instalacji elektrycznej oraz wodnej i odłączenia od niej dokonuje wyłącznie uprawniony do tego personel Stanicy.

10.  Każdy gość zobowiązany jest do dbania o porządek wokół swego miejsca wypoczynku – w szczególności do usuwania śmieci na bieżąco, tak by nie dopuścić do ich roznoszenia przez dzikie zwierzęta.

11.  Goście zobowiązani są do dbania o porządek w łazienkach oraz do zakręcania kranów i gaszenia świateł przed wyjściem. W łazienkach obowiązuje zakaz palenia papierosów.

12.  Mycie naczyń odbywać się może wyłącznie w wyznaczonym miejscu za pomieszczeniem kasy.

13.  Opróżnianie kuwet z przyczep i kamperów możliwe jest tylko w wyznaczonym miejscu (studzienka za żółtymi sanitariatami). Zabrania się wylewania nieczystości na terenie ośrodka lub na tereny przylegające do ogrodzenia obiektu.

14.  Zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń oraz dewastowania infrastruktury ośrodka.

15.  Przed opuszczeniem kempingu gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.

16.  W przypadku chęci pozostawienia podłóg pod przedsionki na sezon zimowy pobierana jest kaucja w wysokości 100,00 zł. Kaucja pobierana jest najpóźniej w dniu wyjazdu z obiektu i zwracana przy ponownym zameldowaniu. Kaucja nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z pobytu i przekazywana jest na pokrycie kosztów doprowadzenia parceli do stanu umożliwiającego przyjęcie kolejnych gości.

17.  PZW może odmówić przyjęcia gości według własnego uznania – w szczególności tych, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka, klientów lub szkodę na osobie klienta, pracownika ośrodka lub innych osób przebywających na obiekcie albo też w inny sposób zakłócili spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu. PZW może odmówić przyjęcia również gości będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także osób które zachowują się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny. Klienci zakłócający spokój lub korzystający z kempingu w sposób niezgodny z regulaminami mogą być usunięci z kampingu bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 

18.  Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z akceptacją treści niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego stosowania.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO

1.    Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz do jego bezwzględnego przestrzegania.

2.    Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie rejestru wypożyczeń sprzętu wodnego.

3.    Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się w oparciu o obowiązujący cennik, z góry za zadeklarowany czas jego używania, który nie może być dłuższy niż wynoszą godziny otwarcia wypożyczalni. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia pracownika wypożyczalni do obciążenia wypożyczającego dodatkową opłatą według cennika.

4.    Obsługa może odmówić wypożyczenia sprzętu pływającego, gdy:

a.    osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdowanie się pod wpływem substancji odurzających,

b.    wypożyczający jest osobą niepełnoletnią,

c.     warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego lub mogą narazić sprzęt wodny na zniszczenie.

5.    Wypożyczający zobowiązuje się do:

a.    korzystania z wypożyczonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b.    zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie, najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem wypożyczalni,

c.     zwrócenia sprawnego technicznie, w stanie niepogorszonym, wypożyczonego sprzętu wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,

d.    pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu,

e.    nieudostępniania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim,

f.      opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia,

g.    użytkowania sprzętu w zapiętej kamizelce ratunkowej dostarczonej przez pracowników wypożyczalni.

6.    W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu, na skutek kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu.

7.    Obsługa wypożyczalni nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u wypożyczającego jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie.

8.    Osoba dopuszczająca się zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

9.    W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić protokół zniszczenia sprzętu, który wypełniany jest przez pracownika wypożyczalni przy udziale osoby, na którą został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.

10.  Aby wypożyczyć sprzęt wodny należy spełnić następujące warunki:

a.    zarezerwować sprzęt wodny poprzez telefoniczny kontakt z obsługą obiektu,

b.    przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy do wypełnienia rejestru oraz podpisać formularz rejestru,

c.     pobrać w wypożyczalni (nieodpłatnie) osprzęt do łodzi i użytkować go zgodnie z jego przeznaczeniem,

d.    być osobą pełnoletnią,

e.    nie znajdować się pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek substancji odurzających.

11.  Wypożyczającym sprzęt zabrania się:

a.    kąpieli podczas użytkowania sprzętu (w tym skoków ze sprzętu do wody),

b.    przybijania do brzegu w miejscach do tego nie przeznaczonych oraz nadbrzeżach kamienistych, które mogą spowodować uszkodzenia sprzętu,

c.     zabierania na pokład wypożyczonej jednostki pływającej większej liczby pasażerów niż wynika to z możliwości technicznych (wyporności) danego sprzętu,

d.    zachowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu, pasażerów oraz osób trzecich,

e.    spożywania alkoholu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających w czasie dysponowania wypożyczonym sprzętem pływającym,

f.      wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem,

12.  Wypożyczający sprzęt pływający zobowiązany jest do:

a.    przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej oraz przepisów ochrony przyrody, w szczególności tych z obszaru Natura 2000,

b.    stosowania się do poleceń obsługi obiektu,

c.     w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wypożyczonej jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów – do niezwłocznego opuszczenia jej w sposób bezpieczny i powiadomienia o zaistniałym fakcie pracowników wypożyczalni.

 

13.  Wypożyczenie sprzętu równoznacznie jest z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego stosowania.